TeknoStePS2018 -kehittämishanke

 

TeknoStePS2018 - Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan osaamisen kehittämishanke on Pohjois-Savon valmistavaan teollisuuteen suunnattu osaamisen kehittämishanke.

Toiminta-aika: 1.3.2015 – 31.12.2017

Toiminta-alue: Pohjois-Savon maakunta sekä Pieksämäki ja Joroinen

Toteuttajat:       Savon koulutuskuntayhtymä
                          Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
                          Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Kohderyhmä: Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat maakunnan valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan yritykset ja niiden henkilöstö sekä maakunnan ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun henkilöstö ja hankkeessa mukana olevat opiskelijat.

TeknoStePS2018 hankkeen tavoitteena on:

Uuden teknologian hyödyntäminen

- valmistavan teollisuuden yrityksissä                           

- tutkimuksessa

- tuotekehityksessä

- koulutuksissa

Toimialan osaamisen lisääminen

- yrityksissä

- oppilaitoksissa

Kilpailuedun ja kasvun mahdollistaminen monialaisissa verkostoissa

Koulutusorganisaatioiden resurssien tehokkaampi käyttö

Koulutuksen kehittäminen

Toimialan vetovoiman vahvistaminen

TeknoStePS2018 hankkeen toiminta

Hankkeen toimenpiteitä suunnataan neljään toimintoon:

- Yritysryhmien kehittämisprojektit

- Koulutukset

- Oppimisympäristöjen käytön tehostaminen

- Toimialan vetovoiman parantaminen

Kehittämisprojektit:

- Hankkeessa muodostetaan neljä teemaryhmää, joissa on yritysten ja hankkeen toteuttajien edustus.

- Kehittämisprojektien aiheet tulevat yrityksiltä

Teemaryhmät ovat:
Tuotteiden ja tuotannon kehittäminen
Robotiikan soveltaminen tuotantoautomaation kehittämisessä
Hitsausteknologia, – automaatio ja hitsauksen laadunvarmistus
Energiateknologian osaamisen kehittäminen  

Ryhmät työstävät kukin oman teemansa kehittämiskohteista hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä, joita ovat yhteiset kehittämishankkeet yritysten kanssa ja teemaan liittyvät koulutukset, joihin osallistuu sekä yritysten että oppilaitosten henkilöstöä. Oppilaitosten opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kehittämishankkeisiin.

Koulutukset

Hanke järjestää laadukasta koulutusta. Koulutustarpeet ja – aiheet tulevat yrityksiltä ja hankkeen kehittämisryhmistä. Koulutusten aihepiirit eivät ole rajattuja – ne voivat olla ammatillista tai muuta osaamista kehittäviä. Hankkeessa hyödynnetään aiemmin tehtyjä osaamiskartoituksia. Koulutuksissa voi olla mukana sekä yritysten että oppilaitosten henkilöstöä. Koulutuksia toteuttavat joko hankkeen toteuttajien henkilöstö tai ne hankitaan ostopalveluina muilta asiantuntijoilta.

Oppimisympäristöt

Oppilaitosten teknologia - oppimisympäristöistä luodaan yhteinen rekisteri, josta ilmenee kunkin oppimisympäristön kone- ja laitekanta sekä mahdollisuudet oppimisympäristöjen käyttöön tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja koulutuksessa. Rekisteristä tiedotetaan toimialan yrityksille ja muille potentiaalisille käyttäjille. Tiedot oppimisympäristöistä ovat saatavissa oppilaitosten ja tämän hankkeen internet sivuilla. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä oppimisympäristöjen käytössä tehostetaan.

Toimialan vetovoiman parantaminen

Toimialan vetovoiman parantamiseksi luodaan kehittämisryhmä, jossa on edustus sekä yrityksistä että oppilaitoksista. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla lisätään opiskelijoiden ja työnhakijoiden tietoisuutta toimialasta.             

TeknoStePS2018-hankkeella luodaan yrityksille mahdollisuuksia parantaa kilpailukykyään ja luodaan edellytyksiä yritysten liiketoiminnan kasvulle. Hankkeen tuloksena yritysten ja oppilaitosten yhteistyö kehittyy. Myös oppilaitosten keskinäinen yhteistyö monipuolistuu ja hanke mahdollistaa oppilaitosten osaamisen kehittymisen vastaamaan paremmin elinkeinoelämän tarpeita.

Kustannusarvio ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 1.312.000 €. Rahoituksesta on ESR – rahoitusta 918.000 €:a, hankkeen toteuttajien omaa rahoitusta 230.000 €:a ja yksityistä rahoitusta (osallistumismaksut hankkeen toimenpiteisiin) 164.000 €.